Меню

Обява за работа

Търговски представител – рекламна агенция

Търговски представител – рекламна агенцияI. Основни длъжностни задължения.


1. Поддържа контакт с база данни от клиенти на територията на Румъния.

2. Събира, обработва и обобщава заявките за печатни рекламни материали от

клиентите .

3. Изготвяне и представяне на фирмени презентации на Power Point.

4. Подържа постоянен контакт с клиента, уточнява информация и детайли по

дейността. Води и съхранява според изискванията картона на клиента и други

необходими формуляри. При необходимост обосновава предложения за

сключване на договори за отсрочено плащане и осъществява тяхното сключване

след одобрението на мениджъра на компанията.

5. Следи за сроковете на разплащане с клиентите и ги предизвестява за

настъпването на падежа.Следи за отразяването в клиентските картони случаите

на забавяне на плащанията.

6. Съгласува с мениджъра на компанията списъка на клиентите и актуализацията

му.

7. Дава предложения на мениджъра на компанията за съществени промени в

условията на работа с клиентите.

8. Отчита дейността си пред мениджъра на компанията по предварително

зададена форма и ред. Изготвя ежедневен отчет за дейността си по зададена

форма, който предоставя на прекият си ръководител. Изготвя справки, анализи

и препоръки касаещи търговската дейност на фирмата.

9. Участва в провежданите семинари за фирмено обучение.


II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА


1. Отговаря за продажбите на дребно и едро на дадена територия.

2. Отговаря за всички отчети за продажби на дадена територия.

3. Изпълнява набелязаните обеми за продажба на печатни рекламни

материали.


II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ1. Длъжността е пряко подчинена на мениджъра на компанията.

2. Осъществява контакти с представители на клиентите на дружеството в

поверения му район.

 

III. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА


1. Трябва да знае:

а) нормативните актове в областта на търговията с продукти на фирмата;

б) вътрешният ред и условията за продажба на крайни клиенти и търговци на

едро, както и реда за отпускане на рекламни материали.

в) компютърните системи за отчитане на заявките, поръчките и продажбите;

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА


1. Образование: икономическо – мениджмънт и маркетинг.

2. Друга квалификация: работа с компютър MS OFFICE

 Word; Excel; Power point

3. Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специалността.


Ако позицията представлява интерес за Вас, изпратете автобиография с актуална снимка на посочения имейл.

Възложител: Емо Петков
Email: emo.pabv.bg
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: