Меню

Обява за работа

Маркетинг Консултиране - Бързооборотни стоки & УслугиМАРКЕТИНГ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА БЪРЗООБОРОТНИТЕ
СТОКИ И УСЛУГИТЕ  Казвам се Тодор Арсов и съм Маркетинг Експерт
и Независим консултант. Предлагам Ви Маркетинг консултации в областта на
Бързооборотните потребителски стоки и Услугите.Можете
да се свържете с мен на arsov-marketing@abv.bg  и  arsovmarketing@gmail.com.Следвайте
ме в  https://www.linkedin.com/in/todor-arsov-marketing/    за повече съвместни Маркетинг преживявания. Образование : Завършил
съм Бакалаварска степен със специалност „Маркетинг и
реклама” в Нов Български Университет. Пак там съм завършил и 2 годишна Магистърска степен по Бизнесадминистрация със
специалност „Маркетинг”. Защитил съм с отличие
Магистърска теза на тема „Тотално Управление
на Качеството”. Имам и две Следдипломни квалификации в УНСС със специалности „Международен бизнес” и „Маркетинг”. Професионална квалификация : Работил
съм в Българските представителства на световни компании като „Johnson & Johnson”/козметика/, „Seagram”/алкохол/,
„Martini
& Bacardi Group”/алкохол/. Започнал
съм професионалното си развитие на позиция Специалист Маркетинг. Продължил съм
на позициите Търговски Представител и Специалист Маркетинг, Търговски Директор,
Маркетинг Директор, Изпълнителен Директор.Като резултат от образователната ми квалификация и
дългогодишен професионален опит съм създал Синхронизиран Модел за Стратегическо Управление на
Организационното Съвършенство”.  МАРКЕТИНГ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА БЪРЗООБОРОТНИТЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ И УСЛУГИТЕПРЕДЛАГАМ ПОДПОМАГАНЕ НА ВАШАТА КОМПАНИЯ ПРИ СЛЕДНИТЕ
ДЕЙНОСТИ  -
Създаване на Стратегически Маркетинг План.-
Създаване на Маркетинг План.-
Създаване на Маркетинг План на Търговския канал.-
Създаване на Стратегически Бизнес План.-
Създаване на Бизнес План за Инвестиции.-
SWOT Анализ – анализ на силните и слабите страни на
Организацията и анализ на възможностите и заплахите произтичащи от околната за
Организацията среда. -
Маркетинг на Тоталното качество – планиране, въвеждане и развитие.-
Изграждане, развитие и управление на Маркетингова Култура на Организацията.-
Маркетинг Одит – Оценка на Маркетинг Плана и Маркетинг
Процесите/Среда/Стратегия/Организация/Системи/Производителност/ Функции – анализ
и предложения.-
Идентифициране на потенциални възможности за развитие на пазара ( клиенти, конкуренти, доставчици,
партньори,дистрибутори, служители).-
Изготвяне на Декларация на Организацията за – Мисия, Визия, Ценности, Социална
отговорност, Лозунг, Стратегически Цели.-
Управление на Маркетинга на Взаимоотношенията - планиране, изграждане, контрол.-
Управление на Вътрешен Маркетинг - планиране, изграждане, контрол.-
Изграждане на Стратегия за Интегриран Маркетинг.-
Създаване на Фирмен Наръчник с Мърчъндайзинг стандарти. Програма за въвеждане. Еднократно
или дългосрочно Доверително Маркетинг Консултации за :  - генериране на идеи по конкретни за бизнеса
цели, свързани с  Маркетинговата или
Търговската дейност;  - участие в конкретни бизнес преговори;  - за вземане на конкретно мениджърско решение;  - участие в конкретни целеви  групи;  - временен мениджър – за организирането и
провеждането на конкретни мероприятия. Абонаментно
или еднократно Маркетинг Консултации за следните дейности :  - изследване и постоянно Наблюдение на
конкуренцията и изготвяне на периодични анализи;  - изследване и изготвяне на периодични
анализи на Изискванията и нуждите на потребителите;  - изследване и изготвяне на периодични
анализи на Лоялността на клиентите и възприемането на търтовската марка;  - наблюдение и периодичен анализ на
Мърчъндайзинга на Организацията;  - изследване и изготвяне на периодични
анализи на Жизнения цикъл на продуктите;  - периодичен Ценови анализ / собствени –
конкурентни продукти/;  - изследване и изготвяне на периодични
анализи на Продажбите и позициите на продуктите в търговските обекти. Участие в Борд на
Директорите. Дистанционно
Маркетинг Консултиране – ако заявената потребност позволява използването
на този метод на консултиране. МАРКЕТИНГ КОНСУЛТИРАНЕ ЗА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ :-
Подбор и/или обучение на Мърчъндайзинг екип.-
Подбор и/или обучение на Търговски екип.-
Планиране, организиране и/или провеждане на различни търговски и мърчъндайзинг
мероприятия.-
Планиране и провеждане на BTL кампании ( изложби; директна реклама; щендери; рекламна
литература; рекламни подаръци; дегустации; шелвинг на продуктите, и други с
цел позициниране и разширяване на присъствието по крайните места).-
Планиране, организиране, провеждане и анализиране на кампании за представяне и
налагане на продуктите. - Изграждане и развиване на Дистрибуторска
мрежа. Пласментна стратегия.-
Управление на Системите за Дистрибуция – анализ, предложения, план.-
Изготвяне План за Интегрирани Маркетинг комуникации.-
Външна Оценка на Мърчъндайзинга – слабости, анализ, план.-
Външна Оценка на Търговските екипи (дейности) – слабости, анализ, план.-
Анализ на конкурентите – Маркетинг иТърговски дейности.-
Изготвяне на Стратегия за Директен Маркетинг – планиране, провеждане, анализ.-
Планиране,организиране, провеждане и анализиране на различни Маркетинг
Стратегии :  - 
стратегии за Развитие и позициониране на Търговската марка;  - стратегии за Изграждане и увеличаване на
лоялността на потребителите;  - стратегии за Увеличаване на продажбите и
пазарния дял;  - стратегии за Позициониране на продуктите;  - стратегии за Въвеждане и налагане на нови
продукти;  - стратегии за Фокусиране и доставяне на
повече стойност за потребителите;  - стратегии за Дистрибуция на продуктите и
разширяване на пазарното присъствие;  - стратегии за Управление на маркетинговия
канал;  - стратегии за Диференциране от
конкуренцията.-
Подбор, обучение и управление на Търговски екип/Маркетинг екип/ за конкретна
дейност – разширяване на пазарното присъствие, вкарване и налагане на нови
продукти, разширяване на продуктовото портфолио по крайните места и други.  МАРКЕТИНГ КОНСУЛТИРАНЕ ЗА УСЛУГИ :-
Разработване на Система за предоставяне на Услугата.-
Разширяване привлекателността на Услугата за клиента.-
Осигуряване и контрол на Качеството на Услугата.-
Разработване на Стандарти за процесите по осигуряване и изпълнение на Услугата.-
Разработване на Система за проследяване на удовлетворението на клиентите.-
Разработване на Система за Външен Маркетинг /подготовка, ценообразуване,
дистрибуция, промоция на услугата/.-
Разработване на Система за Вътрешен Маркетинг /подготовка и мотивация на
служителите за по-качествено обслужване на клиентите/.-
Разработване на Система за Взаимодействащ Маркетинг /повишаване уменията на
служителите да се грижат за клиентите/.-
Разработване на стратегия за Управление на Конкурентната диференциация на
Услугата.-
Разработване на стратегия за По-високо качество на Услугата.-
Разработване на стратегия за Управление и подобряване на производителността на
Услугата.-
Разработване на стратегия за Управление на трите „Р” на Маркетинга на услуги / „People” – Хора; „Physical environment”
– Физическа среда; „Process” – Процес /.-
Планиране и изграждане на Система за следене на изпълнението на Услугата.-
Планиране и изграждане на Система за откликване на оплаквания и удовлетворяване
на оплакващи се клиенти.-
Разработване на Стратегия за Позициониране на Услугата.-
Анализ, стратегия и развитие на Каналите за реализация на Услугата.-
Анализ и разработване на Стратегия за Цените на услугите. Ценови микс/ Цена; Отстъпки; Условия и начин
на плащане /.-
Анализ и разработване на Стратегия за Комуникационна политика по предоставянето
на Услугата / Реклама; Лични продажби; Насърчаване на продажбите; Спонсориране; PR /.-
Анализ и разработване на Стратегия за Търговската марка на Услугата -  позициониране, налагане и развитие.-
Организиране и/или провеждане на Търговски и Маркетинг дейности.-
Планиране, провеждане и анализиране на  BTL дейности и кампании.-
Разработване на Стратегия за Директен Маркетинг – планиране, провеждане,
анализ.-
Разработване на Стратегии за въвеждане и налагане на нови услуги.-
Разработване на Стратегии за изграждане и увеличаване на лоялността на
потребителите.-
Разработване на Стратегии за Фокусиране и доставяне на повече стойност за
потребителите.-
Анализ и идентифициране на потенциални възможности за развитие на пазара на
Услугата и увеличаване на продажбите и пазарния дял.-
Изготвяне на Декларация на Организацията за Мисия, Визия, Ценности, Социална
отговорност, Стратегически цели. Лозунг. Фирмено лого.-
Подбор и/или обучение на Търговски и/или Маркетингов екип за предоставянето на
Услугата.     МЕТОД НА МАРКЕТИНГ
КОНСУЛТИРАНЕ Осъзнавам, че клиентите за Маркетинг консултации
имат постоянно променящи се нужди и моята основна цел е да задоволявам тези
нужди, като предоставям обслужване с най-високо качество. Метода ми на Маркетинг консултации използва
рационален аналитичен подход, който изключва предположения и пожелания. Поемам
ангажимент, а не просто задача. Винаги търся правилният отговор и решението на
проблема, при което да се създаде резултат стойностен за клиента. При провеждането на Маркетингови
Изследвания съм привърженик на едновременното провеждане на Количествени и
Качествени тип изследвания. Количествените /кой? къде? кога? колко?/ за да
установим броя или процента на потребителите /партньорите/ които мислят,
възприемат, купуват, ползват по един определен начин. А Качествените /какво?
как? защо?/ изследвания ползваме за да можем в едни индивидуални /и не строго
структурирани/ разговори с потребителите /партньорите/ да установим тяхното
отношение, потребности и очаквания към продукта, търговската марка или
организацията. Смятам, че този метод ни дава най-добрата възможност за
правенето на най-точната оценка и за вземането на най-правилните необходими
решения.  В целия процес
на Маркетинг консултации се стремя да стимулирам и използването на
собствените знания, умения и мотивация на Организацията при решаването на
проблема или задачата, с цел развиването и затвърждаването на необходимите
организационни компетенции за в бъдеще. По този начин помагайки в
осъществяването на конкретни дейности или проекти, подпомагам развиването на
конкретни знания и умения в Организацията. Спестявам стандартните академични услуги по Маркетинг
консултиране, състоящи се в изготвянето на препоръки и поучения. Базирайки се
на богатия ми професионален опит предлагам цялостно проблемно решение като
показвам конкретно необходимите стъпки за практическата му реализация. Проблема
е, че повечето консултанти се опитват да учат клиентите си какво, а не как да
го правят, което да ги направи достатъчно силни и способни сами да се справят с
проблемите си. Основната ни обща цел /моя и на клиента/ следва да
бъде да доведеме Организацията до момент, когато тя максимално самостоятелно да
управлява вътрешните, и да влияе и насочва външните фактори. Това на практика
означава Организацията не да се учи от грешките си, а да не допуска такива,
което ще се отрази неимоверно и върху нейната конкурентноспособност. Не средата
да ни управлява, а ние да управляваме средата. Считам, че главната стратегическа цел на всяка
Организация е да създаде и затвърди база от принципи и ценности, знания и
умения, които да й позволяват да реновира, да се самообучава, да вдъхновява и
мотивира хората, да насърчава и развива въображението, творчеството и
новаторството, да накара всички служители да вярват, че качеството започва от
тях и постоянно да го прилагат, да приветстват промените и да ги въвеждат, да
мислят стратегически и постоянно да гледат заедно напред в бъдещето. Силата на една Организация е в способностите й да бъде
гъвкава и с творческо мислене, да умее силно да се фокусира и реновира, да е
обърната изцяло към клиентите си, да е със силна организационна култура, която
да я води напред, да й помага да се адаптира и променя бързо, да контролира и
направлява обкръжението си.  Тодор Арсов
Email: totoarabv.bg
  • Търси
  • София