Меню

Обява за работа

.NET Backend Developer - Real Time Data Delivery

.NET Backend Developer - Real Time Data Delivery

DESCRIPTION
Betadvanced is an innovative service provider that offers a fully customisable platform for Sportsbook, Gaming Casinos and White Label Sites. Our platform serves more than 33K matches per month which 20K of them are live matches. Our philosophy is based on partnerships with our customers, and a commitment to provide them with the most sophisticated, state-of-the-art instruments in the entertainment world.

The business employs numerous highly skilled engineers across a range of technical disciplines to achieve impressive and continuous annual growth. Investment in technology is fundamental to this success.

You will be part of a talented team of engineers that demonstrate superb technical competency, delivering mission critical infrastructure and ensuring the highest levels of availability, performance and security. Automation is at the core of what we do.

Responsibilities

• Update and create RESTful API endpoints.
• Low latency data delivery using pub-sub technologies
• Optimize new and current database systems
• Various micro services and in-house tools development
• Design, develop, maintain, enhance and support current systems
• Provide production support and monitoring of systems supporting current business clients
• Migration of our current systems to AWS

REQUIREMENTS

Required:
• Bachelors degree in computer science or 2 years of professional experience using .NET Framework
• Strong understanding of object-oriented programming
• C# .NET development experience and knowledge of the .Net ecosystem
• Building RESTful APIs with ASP.NET (or similar technologies)
• Building applications and services using C# and .NET framework
• Strong proficiency with SQL and its variations


Desired skills and knowledge:
• Building applications and services using C# and .NET framework
• Familiar with various design and architectural patterns
• Familiar with caching and pub-sub technologies
• Basic HTTP and network protocols understanding
• Version Control Systems (git preferred)
• Familiarity with Agile methodologies
• Ability to work independently
• Problem-solving attitude

Bonus Points:
• In-depth understanding of database structure principles
• Skilled at optimizing large and complicated SQL statements
• Knowledge of data mining and segmentation techniques
• Knowledge of Postgresql / Aurora PostgreSQL
• Knowledge of the Docker platform
• Knowledge of CI procedures
• Test driven development
• Basic Knowledge of Redis
• Basic windows server administration
• Basic linux server administration
• Experience using system monitoring tools (e.g. New Relic) and automated testing frameworks

BENEFITS
• An attractive salary package
• Flexible working hours
• Training & Development
• Performance Bonus

BetAdvanced is most decidedly an equal opportunity employer. We want applicants of diverse background and hire without regard to color, gender, religion, national origin, citizenship, disability, age, sexual orientation, or any other characteristic protected by law.
Ние сме иновативен доставчик на услуги, който предлага
напълно приспособима платформа за спортни залагания, игрални казина и White
Label Sites. Нашата платформа обслужва над 33 хиляди мача месечно, като голяма
част от тях са на живо. В основата на нашата философия са добрите партньорски
отношения с нашите клиенти, както и ангажиментът ни към тях, относно
предоставянето на най-съвременните инструменти в развлекателният бизнес.
Вие ще бъдете част от талантлив екип от специалисти, с
изключителни технически познания.

Отговорности:

• Актуализиране и създаване RESTful API endpoints.

• Ниска латентност на предоставянето, на данни
използвайки pub-sub технологии.

• Оптимизиране на нови и настоящи база данни.

• Различни микро услуги и развитие на вътрешни
инструменти.

• Проектиране,разработване, поддържане, подобряване и
поддръжка на настоящите системи..

• Осигуряване на производствена поддръжка и мониторинг на
системи, поддържащи настоящи бизнес клиенти.

• Преход на сегашните ни системи към AWS.

Изисквания:

• Бакалавърска степен по компютърни науки или 2 години
професионален опит с използване на .NET Framework

• Силно разбиране на обектно-ориентираното програмиране

• C# .NET развитие, опит
и знание на the .Net екосистема

• Изграждане на RESTful APIs с ASP.NET (или подобни
технологии)

• Изграждане на приложения и услуги с помощта на C# и .NET Framework

• Много добро владеене с SQL и неговите вариации

Желани умения и знания:

• Изграждане на приложения и услуги с помощта на C# и .NET Framework

• Запознатост с различни дизайни и архитектурни модели

• Запознатост с кеширане и публикуване pub-sub технологии

• Основни познания на HTTP и мрежови протоколи

• Version
Control Systems (git preferred)

• Запознатост с Agile методологии

• Възможност за самостоятелна работа

• Правилно отношение за решаване на проблеми

Бонуси:

 Задълбочено разбиране на принципите на структурата на
базата данни

• Квалифициране в оптимизиране на големи и сложни SQL отчети

• Запознаване с техниките за извличане на данни и
сегментиране

• Запознаване с  PostgreSQL/Aurora PostgreSQL

• Запознаване с the Docker platform

• Запознаване с CI процедурите

• Основни познания на Redis

• Basic windows server administration

• Опит с използване на инстументи на системите за следене
(e.g. New Relic) и автоматично тестващи рамки.

Ползи:

• Атрактивно заплащане

• Гъвкаво работно време

• Обучение и развитие

• Бонуси за постигнати резултати
 
Възложител: Евро Консълтинг ИНТ ООД
Телефон: 00359882969322
Email: dilyana.berongmail.com
  • Предлага
  • София
  • Възнаграждение: 3 000 лв.