Меню

Обява за работа

Счетоводни услуги - дистанционно в цялата страна

-Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика,
съобразени с дейността на дружеството и целите на ръководството
✔-Осчетоводяване дейността на дружеството в съответствие с
изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство
✔--Обучение на персонала на клиента по отношение на сроковете и вида
на изготвяните и предавани от клиента счетоводни документи
✔---Подготовка на вътрешен план за документооборота на клиента
✔-Осчетоводяване на складовите наличности и дълготрайните активи
✔-Предоставяне
на счетоводни консултации при изготвянето на фирмената
документация,свързана с клиенти,партньори,доставчици и пр.,свързани с
дейността на фирмата
✔-Изготвяне на необходимите редовни отчети съгласно българското
счетоводно и данъчно законодателство
✔-Адаптиране на отчетите към изискванията на клиента (друга счетоводна
база и форма) 
✔-Изготвяне и предаване на годишен статистически отчет, годишен
финансов отчет с приложенията и годишна данъчна декларация 
✔--Представляване на клиента при данъчна проверка


- Изготвяне и водене на счетоводни регистри;


-Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи;-Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и осчетоводяване на амортизациите на дълготрайните активи;-Отчитане на складово стопанство на фирмата;


✔-
Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;


✔-
Изготвяне и представяне на ежемесечните дневници и справка-декларации по ЗДДС и VIES;


✔-
Подаване на информация, свързана със системата "Интрастат";


✔-
Отчитане и анализ на разчетите с контрагенти, доставчици и клиенти;-Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции;- Текущи
периодични справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и
клиенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели,
за Вашите нужди като мениджър на фирмата.

При въпроси не се колебайте, а ни пишете на посочения e-mail. Разкажете ни за Вашата фирма, а ние ще ви дадем оферта.

Високо качество - конкурентни цени.

НП Консулт
Телефон: при поискване на e-mail
Email: np_konsultabv.bg
  • Търси
  • Отдалечено