Меню

Проект

Интегрирана система за автоматизиран превод и класификация на документи

В последните десетилетия контекстът на бизнеса, свързан с предоставянето на езикови услуги, е пряко обвързан с развиващите се с бързи темпове информационно-комуникационни технологии и по-специално приложения за компютърно подпомогнат превод (САТ). Основната тематична област, към която е насочен проектът, е езиковите технологии и разработването на концептуално нова система за автоматизиран превод.

Основната цел на проекта е разработване на теоретично и практическо ниво на интегрирана система за автоматизиран превод на документи и тяхната класификация спрямо вътрешна база от данни, съставена от езикови ресурси – едно- и двуезикови корпуси. Задачата е да се даде теоретично описание на изследователско ниво на принципа на работа на системата, йерархичната структура за класификация на документи, методите за съотнасяне на изхдони текстове спрямо наличните в базата и метаинформацията на документите. На изследователско и експериментално ниво е необходимо да бъдат анализрани и проучени основните принципи на класификация на документи от съвременните приложения за компютърно подпомогнат превод, както и да бъдат проверени възможностите за интегриране на външни приложения. На експериметнално ниво е необходимо да се намери адекватен и ефективен начин за пракчиеско прилагане на научните резултати за постигане на целите на проекта.

Проектът е по европейска програма и се предвижда разработване на модул (езикът на програмиране зависи от уменията и познанията Ви), който да интегрира различни файлови формати, базирани на xliff. 

Заплащането ще бъде договорено допълнително с кандидатите.

  • Бюджет:
  • Затворен
Никой не е кандидатствал за този проект.