Меню

Проект

Създаване на иновативни информационни технологии

Търсят се съучредители за образуване на динамичен консорциум за приложни изследвания в сферата на информационните технологии. За предпочитане са финансово независими кандидати с изявени творчески способности, квалификация и опит в създаването (не само приложението) на аналитични модели, методи, езикови и програмни средства за рационализиране и автоматизиране на различни сфери от човешката дейност.

 

Очаква се съучредителите да имат научна степен в подходяща научна или технологична област. Алтернативно, те може да са творчески изявени професионалисти, които са създали и притежават (в някаква форма на интелектуална собственост) оригинален и стойностен интелектуален продукт в горепосочената или сходна област на съвременните компютърни технологии. Макар и необходими, преграмистките умения сами по себе си не са достатъчни.

 

Предвижда се отделните членове на консорциума да съхранят своята юридическа и финансова независимост в хода на доброволно взаимно-изгодно сътрудничество и експертна взаимопомощ на проектна основа когато това е възможно и желано. Консорциумът може да се образува като дружество с ограничена отговорност (ООД) или нестопанско сдружение (non-profit organisation), което да осигурява правната рамка за участието му като юридическо лице в различни съвместни дейности, включващи поне двама негови члена (с възможност за допълнително привличане и на външни съизпълнители от страната и чужбина), със съответно поделяне между участниците на разходите за общото организационно управление и финансова отчетност, както и промоцията и разпространението/внедряването на резултатите от всеки отделен проект.

 

За разлика от повечето обяви, това не е предложение за конкретен проект с осигурено финансиране, а инициатива с цел създаване на условия за дългосрочна професионална дейност (приложни изследвания), която може да има и разработващи етапи като приложение на резултатите от такива изследвания. На този етап акцентът е върху хора с подходящи професионални и личностни качества, за които професията е призвание, а не само средство за прехрана, т.е., най-напред формиране на кръг от (инвестиращи в себе си) способни хора, а след това техни съвместни дейности (приложни изследвания според интереса и способностите им) и накрая приложение на резултати (с възможни приходи), а не обратното. Затова се предпочитат финансово независими (самофинансиращи се) кандидати. Освен творчески интелектуални способости и постоянство на изследователските интереси, такава дейност изисква и значителна доза ентусиазъм и далновидност без гаранции за бърз и лесен успех. С други думи, търсят се потенциални дългосрочни партньори, а не временни наемни работници.

 

Задълбочена дискусия за насоките на дейността и формите на нейната организация тепърва предстои с всички избрани кандидати (първоначално по отделно, а след това и заедно), които ще бъдат пълноправни участници в нея, а по този начин и във формирането на профила на това динамично образование, което би могло да стане част от нов частен научно-изследователски сектор в България. В резултат всеки подходящ кандидат може да реши да се присъедини към тази инициатива или не.

 

Така че, изискванията са двустранни, но най-напред кандидатите за участие в такъв разговор трябва да удовлетворят някои минимални изисквания, за да бъде той смислен и резултатен. Това е целта на указанията в следващия параграф на английски език.

 

Good written and spoken working level English is essential for effective participation. Interested candidates are encouraged to provide a professional CV along with a brief description of their Intellectual Property created, if any (both in English). Selected candidates would be invited for further detail discussions.


Никой не е кандидатствал за този проект.